Porządek Walnego Zebrania AKT SGGW, Koła nr 16 przy OM PTTK w Warszawie w dniu 11 października 2016 r.

1. Wybór prezydium zebrania, komisji: mandatowej i skrutacyjnej.
2. Przedstawienie stanowiska Zarządu na temat obecnej i przyszłej działalności Klubu i SBN Łopienka.
3. Dyskusja i wnioski.